Sự tích hợp đầy đủ giữa phân tích báo cáo tài chính
& am hiểu sâu sắc về thuế để mang lại giá trị cao hơn

Bạn muốn thấu hiểu các báo cáo tài chính và cách thức hài hoà vấn đề Thuế trong đó? Thay đổi, tự tin dẫn đầu. Như cách các Chuyên gia đến từ Big4 thực hiện.

Thực tiễn chỉ ra rằng, khi tiếp cận đúng cách trong bối cảnh ghép nối giữa Báo cáo tài chính và Thuế chuyên sâu có thể tạo ra một thách thức mới, một vị thế mới, cao hơn cho những bạn làm kế toán.

Đã đến lúc, những người làm kế toán cần chối bỏ lề thói thâm căn cố đế để đưa ra cách tiếp cận táo bạo hơn. Cách tiếp cận có chút gì đó khác biệt. Cách tiếp cận của một nhóm người định vị mình tách biệt khỏi đám đông để phát triển vượt trội.

Áp lực bên trong ngày càng lớn. Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp yêu cầu hiệu quả công việc kế toán ngày càng cao. Gánh nặng bên ngoài. Yêu cầu ngày càng tăng của cơ quan thuế về tính minh bạch và dữ liệu kịp thời trong việc thanh tra kiểm tra.

Công việc lặp đi lặp lại. Sếp cau mày, cán bộ thuế quyền uy. Làm thế nào để trút bỏ, để phát triển cao hơn? Nhóm các chuyên gia kế toán kiểm toán đến từ Big4 họ đã làm gì để thay đổi định kiến, được doanh nghiệp săn đón, cơ quan thuế nép mình.

Khóa học “BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ THUẾ CHUYÊN SÂU” tích hợp đầy đủ giữa phân tích báo cáo tài chính và am hiểu sâu sắc về thuế để mang lại giá trị cao hơn.

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

 • Kiến thức giúp bạn đánh giá báo cáo tài chính một cách hiệu quả
 • Các thảo luận về cách dẫn giải bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh một cách đúng đắn
 • Các tình huống nghiên cứu mới nhiều giá trị về báo cáo gian lận và cách soát xét
 • Một số mẹo trong việc soát xét báo cáo tài chính
 • Cách xác định và giảm thiểu rủi ro về thuế TNDN trong thanh kiểm tra
 • Hiểu và đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ về thuế nhà thầu
 • Thực hiện các chiến lược thuế trong việc mua bán sáp nhập hoặc hoạt động chuyển giá giữa các khu vực trong và ngoài Việt Nam.
 • Cách giải quyết tranh chấp và bất đồng với cơ quan thuế
 • Cách quản lý và kiểm soát các vấn đề về thuế và kế toán

VIDEO LỚP HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

PHẦN l: BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1

Hướng dẫn lập BCTC – 1 BUỔI

Thành phần của BCTC
Cơ chế lập BCTC
Ghi nhận các yếu tố của báo cáo tài chính
Lên báo cáo tài chính
Những điều cần lưu ý

3

SOÁT XÉT VÀ HOÀN THIỆN BCTC – 2 BUỔI

Tổng quan về soát xét Báo cáo tài chính
 • Mục tiêu của công tác soát xét
 • Quy trình soát xét
 • Các yêu cầu cần tuân thủ trong công tác soát xét.
Phương pháp soát xét
 • Phương pháp chọn mẫu
 • Phương pháp phân tích tổng hợp.
 • Phương pháp kiểm tra chi tiết.
Kiểm tra soát xét chi tiết.
 • Doanh thu.
 • Hàng tồn kho và tài sản cố định.
 • Giá vốn.
 • Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp.
 • Soát xét công nợ phải thu, phải trả.
 • Tài sản và nợ phải trả ngắn hạn, dài hạn
 • Đối chiếu kê ngân hàng và sổ kế toán tiền
Thực hành soát xét Báo cáo tài chính.
 • Soát xét Bảng cân đối kế toán
 • Soát xét Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Soát xét Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Soát xét Báo cáo thuế.
  • Phân biệt lợi nhuận thuế & lợi nhuận kế toán.
  • Kiểm tra Báo cáo thuế GTGT.
  • Kiểm tra Báo cáo thuế TNDN.
  • Kiểm tra Báo cáo thuế TNCN
  • Kiểm tra báo cáo hóa đơn chứng từ.
  Lập Báo cáo soát xét..
  • Nội dung cơ bản Báo cáo soát xét.
  • Kết luận soát xét.
  • Lưu trữ hồ sơ soát xét.

2

ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BCTC – 3 BUỔI

Giới thiệu về phân tích (BCTC)
 • Phân tích Báo cáo Tài chính
 • Thành phần của BCTC
 • Vai trò của báo cáo tài chính và phân tích BCTC
 • Cơ chế lập BCTC
 • Chu trình ghi nhận giao dịch kinh tế
 • Cơ sở dồn tích và cơ sở tiền mặt
 • Các nguyên lý kế toán cơ bản
Phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Các hạng mục cơ bản của bảng kết quả kinh doanh và
  hình thức của báo cáo kinh doanh
 • Phân tích các hạng mục đặc biệt
 • Phân tích con số trên BCKQHĐKD và đánh giá
  hoạt động của doanh nghiệp
Phân tích Bảng cân đối kế toán
 • Các ‘hạng mục’ cơ bản của BCĐKT
 • Phân loại giữa tài sản và công nợ, dài hạn và ngắn hạn
 • Phân tích con số trên BCĐKT và đánh giá vị thế của doanh nghiệp
Phân tích Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Các ‘hạng mục’ cơ bản của BCLCTT
 • Mối liên hệ giữa BCLCTT và các BCTC khác
 • Phân tích con số trên BCLCTT và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp
Phân tích BCTC tổng thể
 • Phân tích chỉ số đánh giá chung về tính thanh khoản, sinh lời,
  tăng trưởng, giá trị doanh nghiệp
 • Dự báo theo xu hướng
 • So sánh thực tiễn và kế hoạch
 • Những hạn chế của phân tích chỉ số
 • Kết hợp phân tích BCTC với các chỉ số phi tài chính trong
  đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp

PHẦN ll: THUẾ CHUYÊN SÂU

1

THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP – 2 BUỔI

Các yếu tố cần hiểu rõ để xác định thuế TNDN
Doanh thu và Giảm trừ doanh thu cho mục đích thuế
Chi phí được trừ và Không được trừ (giá vốn, chi phí với bên liên kết chi phí dự phòng, chi phí khấu hao, chi phí trích trước, lãi lỗ chênh lệch tỉ giá, chi phí lao động).
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng Bất động sản và chuyển nhượng chứng khoán.
Thu nhập khác.
Ưu đãi thuế và chuyển lỗ.
Các tình huống về thuế TNDN trong thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp
Quản lý thuế TNDN và các vấn đề cần lưu ý

3

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”) VÀ HÓA ĐƠN – 2 BUỔI

THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (“GTGT”)

Phương pháp tính thuế GTGT
Cơ sở tính thuế GTGT
Thuế suất, điều kiện áp dụng thuế suất, giá tính thuế, thời điểm tính thuế GTGT
Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào, các trường hợp đặc biệt cần lưu ý
Hoàn thuế GTGT: Các trường hợp áp dụng, điều kiện áp dụng, thủ tục áp dụng
Thuế GTGT đối với doanh nghiệp đặc thù, doanh nghiệp chế xuất, v.v…
Các tình huống về thuế GTGT trong thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp
Quản lý thuế GTGT và các vấn đề cần lưu ý

6

CHUYỂN GIÁ – 2 BUỔI

Bản chất và thực trạng của vấn đề chuyển giá.
Mô hình hoạt động và các giao dịch liên kết tiêu biểu
của các Tập đoàn đa quốc gia
Các chính sách quản lý và thực tiễn áp dụng đối với vấn đề
xác định giá chuyển nhượng trong các giao dịch liên kết
của cơ quan thuế ở các nước ( Trên thế giới cũng như VN )
Thanh kiểm tra về giá chuyển nhượng trong giao dịch
liên kết của cơ quan Thuế ở Việt Nam

2

THUẾ NHÀ THẦU – 1 BUỔI

Bản chất Thuế nhà thầu.
03 phương pháp tính thuế NTNN (Thuế suất, Cơ sở tính thuế, Doanh thu tính thuế.
So sánh điểm có lợi/ bất lợi của 03 phương pháp tính thuế NTNN.
Áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
Các bước cần thực hiện để xác định nghĩa vụ thuế NTNN
Các tình huống về thuế NTNN trong thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp
Quản lý thuế NTNN và các vấn đề cần lưu ý

4

THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN & BẢO HIỂM – 2 BUỔI

Các yêu cầu tuân thủ với người lao động nước ngoài (yêu cầu tuân thủ cần chú ý: Thuế TNCN, Bảo Hiểm, Giấy phép lao động, visa, v.v…)
Cá nhân cư trú & Không cư trú trong năm tính thuế.
Phương pháp tính thuế TNCN đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công (Xác định thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam, thu nhập miễn thuế, Giảm trừ (nếu có) và Thuế suất).
Cơ sở tính thuế TNCN (Net/Gross) và cách tính trong các trường hợp cụ thể hay gặp.
Thuế TNCN đối với Thu nhập khác (đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, trúng thưởng, chuyển nhượng vốn, quà tặng, thừa kế, bản quyền, v.v..)
Các tình huống về thuế TNCN trong thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp
Quản lý thuế TNCN/ Hoàn thuế TNCN
Các vấn đề tuân thủ khác (Giấy phép lao động, Visa/ Thẻ tạm trú, Bảo hiểm, Một số vấn đề cần chú ý của Luật lao động).

5

HÓA ĐƠN

Hóa đơn điện tử & hóa đơn giấy.
Hóa đơn hợp lệ.
Điều chỉnh hóa đơn.
Quy định về xuất hóa đơn và các trường hợp đặc biệt (quà tặng, tiêu dùng nội bộ, mua hàng giá trị dưới 200 nghìn đồng...).
Các tình huống về hoá đơn trong thanh kiểm tra thuế tại doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thường gặp
Quản lý và các vấn đề khác về hoá đơn

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

Chuyên gia hàng đầu đến từ Big4 trong lĩnh vực tư vấn thuế và kiểm toán

Với trên 20 năm kinh nghiệm thực tiễn của đội ngũ Chuyên gia giảng dạy đến từ các hãng kiểm toán số 1 thế giới như KPMG, EY, PWC.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

THỜI GIAN KHAI GIẢNG

HÀ NỘI

NGÀY KHAI GIẢNG 14/03/2022
THỜI GIAN Giờ: 18h30 – 21h30
Tối 2, 4, 6 (hàng tuần
SỐ BUỔI HỌC 15 BUỔI
ĐỊA CHỈ Zoom Meeting Pro

TP. HỒ CHÍ MINH

NGÀY KHAI GIẢNG 14/03/2022
THỜI GIAN Giờ: 18h30 – 21h30
Tối 2, 4, 6 (hàng tuần
SỐ BUỔI HỌC 15 BUỔI
ĐỊA CHỈ Zoom Meeting Pro

ĐĂNG KÝ NGAY

ĐỂ NHẬN ƯU ĐÃI HẤP DẪN

Học Phí ưu đãi 2 module3,990,000 VNĐ

Hoặc học viên có thể đăng ký 1 trong 2 module

 • Học phí: 3,000,000đ/hv
 • Học phí: 2,500,000đ/hv
Ưu đãi cho học viên đăng ký sớm &
hoàn thành học phí sớm
 • Giảm 10%, khi đăng ký 1 module nhóm 3 người và chuyển khoản sớm
 • Giảm 5% khi đăng ký 1 module theo cá nhân và chuyển khoản sớm
 • Giảm thêm 5% áp dụng khi đăng ký cả khoá đối với học viên đã học KTT, BCQT, ĐLT, CPA tại TACA
 • Voucher 1,000,000đ áp dụng khi đăng ký học lớp “Chuyển giá chuyên sâu” khi đăng ký cả khóa.
 • Được gửi các file video quay lại màn hình hướng dẫn thao tác của giảng viên, trong quá trình giảng dạy để học viên có thể thực hành lại theo hướng dẫn, tránh trường hợp bị quên thao tác trên lớp học.
 • Được tham gia nhóm hỗ trợ có giảng viên trong nhóm để trả lời các câu hỏi của các học viên.
 • Được tư vấn các giải pháp báo cáo theo doanh nghiệp của học viên.

CẢM NHẬN HỌC VIÊN

 • Ms. Thảo

  Học viên lớp BCTC & thuế chuyên sâu - HN
  Các anh chị giảng viên hỗ trợ em rất nhiều trong suốt quá trình học. Em đã đi làm thực tế 3 năm sau khi học hết khoá học em thấy tự tin và có thể lên báo cáo tài chính được rồi!
 • Ms. Thùy

  Học viên lớp BCTC & thuế chuyên sâu - HN
  Khóa học BCTC và thuế chuyên sâu tại học viện rất hay và thực tế. Em cám ơn thầy Dũng đã mang đến cho chúng em không chỉ kiến thức rất thực tế mà còn cả là những kỹ năng khác giúp tụi em tự tin hơn. Học xong em đã xin được làm kế toán cho 1 công ty và hiện nay em đã được bổ nhiệm làm kế toán trưởng. Cảm ơn trung tâm rất nhiều ạ
 • Ms. Minh

  Học viên lớp BCTC & thuế chuyên sâu - HCM
  Giảng viên của học viện rất nhiệt tình, có nghiệp vụ tốt cộng với khả năng truyền tải kiến thức cho người học rấy hay. Mình cảm thấy tin tưởng và hai lòng khi tham gia khoá học

HÌNH ẢNH LỚP HỌC